Testler

  • Zeka Testleri
  • Gelişim Testleri
  • Görsel Algı Testleri
  • Kişilik Testleri
  • Projektif Testler

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R)

WISC ölçeğinde sözel ve sözel olmayan (performans) iki temel bölüm yer almaktadır. Her iki bölümdeki alt testler birbirlerinden farklılık göstermektedir. Normalde, bireylerin bu iki temel bölümden aldıkları puanlar birbirine yakındır. Fakat kültürel farklılık, sözel ifade güçlüğü, disleksi gibi sorunlar yaşayan çocukların genel olarak sözel alt testlerde; koordinasyon, oryantasyon, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşayan çocukların ise performans alt testlerinde daha başarısız oldukları gözlenmektedir.

Stanford-Binet Zeka Testi

Zekâyı üç aşamalı hiyerarşik bir model olarak ele almaktadır:

1. aşama: Zekâyı bir bütün olarak etkilediği varsayılan bir genel faktör saptamak üzere uygulanan test sorularından oluşur.

2. aşama: Analitik zekâ, kısa süreli bellek gibi yeteneklerin ölçülmesini içerir.

3. aşama:Sözel, sayısal, soyut, görsel yargılama yeteneklerinin ölçülmesine yöneliktir.

Leiter Uluslararası Yapay Testi

Özellikle işitme ve konuşma engeli olanlar ve dil hâkimiyeti olmayanlara (örn. yabancılara veya alt-kültür mensuplarına) uygulanmaktadır. Leiter görsel algılama, dikkat ve eşleştirme-ayırt etme gibi yeteneklerin kullanımını içeren bir testtir. Sözel iletişim, kelime bilgisi, aritmetik, soyut yargılama, yorumlama içermemektedir. Bu da kısıtlı ölçümlemeye yol açmakla birlikte testör yanlılıklarını asgariye indirmektedir.

DENVER II Gelişimsel Tarama Testi)

Dört alt testte toplanmış 116 maddeden oluşmaktadır. Kişisel-Sosyal: insanlarla anlaşma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme;

İnce Motor: el-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem çözme;

Dil: işitme, anlama ve dili kullanma, alıcı ve ifade edici dil becerileri;

Kaba Motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların hareketi.

Denver II bir çocuğun genel gelişimi konusunda sistematik bilgi verir ve muhtemel gelişimsel güçlükler konusunda uyarır.

Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı: “GEÇDA”

Dört alt testte toplanmış 249 maddeden oluşmaktadır.

Psikomotor Gelişim

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

Sosyal-Duygusal Gelişim

0-72 ay arası bebek ve çocukların eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek ayrıntılı bir gelişim değerlendirme aracıdır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: “AGTE”

Dört alt testte toplanmış 154 maddeden oluşmaktadır.

Dil-Bilişsel

İnce Motor

Kaba Motor

Sosyal Beceri – Öz bakım

0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişim ve becerileri anneden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınmasına ve gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar.

Bender – Gestalt Görsel-Motor Testi

Görsel-motor koordinasyonu, görsel uyarının algılanması ve motor fonksiyonla yorumlanmasını ölçer. 9 şekilden oluşur; bireyin kartlardan bakarak kopya etmesi istenir. Görsel algılama bozukluğunu belirlemek ve organik bozukluğun olup olmadığını anlayabilmek için uygun bir araçtır.

Frostig Görsel Algı Testi

Frostig’e göre algısal eğitim, eğitsel terapi programının en önemli bölümlerinden birisidir. Uygun algılama için gerekli olan diğer bir beceri de dikkattir. Bir kişinin algıladığı şeye tepki göstermesi için dikkatini ona yöneltebilmesi gerekir. Dikkat dağınıklığı algıda bozukluğa neden olur ya da algı bozuksa dikkat dağılır. Bu nedenle dikkat yoğunlaştırma eğitimi, algı becerisinin eğitimi kadar önemlidir.

Gessell Gelişimsel Figürleri

Görsel algı gelişimi ve kabaca zihinsel gelişim hakkında pratik ve kısa bilgi veren şekillerden oluşan bir testtir. Özellikle küçük çocuklarla kooperasyonu kolaylaştırmak amacıyla ön test olarak uygulanmaktadır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Kişinin kendi yanıtladığı maddelerden oluşmuştur. Uyaran belirsiz olmadığı ve kişinin teste verebileceği cevaplar sınırlandırıldığı için MMPI testi kişiliği objektif olarak değerlendiren bir teknik olarak kabul edilir. Elde edilen profile dayanılarak kişi hakkında tahminlerde bulunma ve davranışlarını tanıyabilme imkanı sağlar.

Hacettepe Kişilik Envanteri

Bireylerin kişilik özelliklerini, kişisel sosyal uyum düzeylerini ölçmek, klinik vak’aları teşhis etmek amacıyla kullanılır.

Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Birey tarafından tamamlanacak 10 küçük hikayeden oluşur. Bu hikayeler kompleksin saptanması amacıyla çocuklar için ve onların anlayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Çocuk, hikaye içerikleri üzerinden duygularını-düşüncelerini açığa vurur.

Rorschach Mürekkep Testi

Test 10 adet mürekkep lekelerinden oluşmuş kartları içermektedir. Çağrışımlar yoluyla gerçek olan malzeme üzerinden bireyin kendi içsel yaşantılarını, hayallerini aktarması beklenir. Kişide gizli kalmış, gözlem ile ortaya konamayan süreçlerin, ön görüşmede fark edilemeyen patolojik bir işaretin varlığını göstermeyi amaçlar.

TAT Tematik Algılama Testi

Bu test, resim kartlarından oluşmaktadır. Resimler uyarıcı olarak kişilerarası ilişkilerin herkesce kendine özgü biçimde algılanabilmesine olanak sağlayan içerikte hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T., çocuklar, gençler ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır.

CAT (Children’s Apperception Test)

Üzerinde hayvan resimleri bulunan kartlardan oluşmaktadır. Psikoanalitik kurama dayanan bu testte resimler temel çatışmaları yansıtacak şekilde seçilmiştir. Çocuklara uygulanır.